Справедливи цени

Уважаеми партньори,

С приетите в края на 2019 година промени в ДОПК (Данъчно-осигурителен процесуален кодекс) се въведоха нови разпоредби в Закона за митниците, по силата на които стоки, идентифицирани като високо рискови ще бъдат облагани при нови условия.

Със заповед № ЗМФ-30 от 14.01.2020 г., министърът на финансите утвърждава списък на стоки с висок риск за финансовите интереси на Европейския съюз, за които се извършва засилен митнически контрол, съгласно приложението към настоящата заповед. Контролът по изпълнението на заповедта е възложена на директора на Агенция Митници.

Приетите промени са резултат от разработената от Европейската Комисия методология за оценка на „справедливи цени“, които са цените определени от Съвместния изследователски център на ЕК при прилагане на иновативни статистически методи, необходими на Европейската служба за борба с измамите и нейните партньори в държавите-членки за защита на финансовите интереси на ЕС – ефективен инструмент при установяване на възможни случаи на обявена по-ниска стойност на внасяните стоки.

Как се упражнява контролът?

Когато при проверка на данните в приета митническа декларация за допускане за свободно обращение на стоки, които попадат в специален списък се установи, че декларираните цени на стоките са по-ниски от справедливите цени валидни за тях в ЕС, митническите органи ще изискват предоставяне на обезпечение. Така наречените “справедливи цени” представляват оценки на групи месечни съвкупни данни, извлечени от COMEXT база данни на Евростат за подробна статистика на международната търговия със стоки за всеки продукт, произход и държава членка на местоназначение за многогодишен период, обикновено четири последователни години.

 

Така с последното изменение направено на 10.10.2023г. от Министерството на финансите и Агенция Митници се въведоха корекции на минималните справедливи цени (лева за нето килограм) за текстил, текстилни изделия и изделия от пластмаса внос от Турция, което води до попадането на стоките в т.н. “справедливи цени” при подаване на митническа декларация за внос. „Справедливите цени“ заложени в системата на Агенция митници не са обявени официално и не се знаят предварително, като същите се актуализират периодично от тяхна страна.

Процедурата за обмитяване на стоките попаднали в този регламент е:

  1. Митническите органи определят/изчисляват разликата между „справедливата цена“ и обявената в ЕАД (Електронен административен документ – митническата декларация).
  2. Съответната сума се съобщава на клиента, който има ангажимента да заплати определения размер под формата на депозит по депозитна сметка на съответната Териториална дирекция на Агенция Митници.

*Необходимо е представяне на платежен документ за внесения депозит.

  1. Следва физическа проверка на стоката от митническите власти и взимане на мостра от стоките попаднали в профила за справедлива цена.
  2. От Агенция Митници получаваме протокол за извършената проверка, след което стоката получава статут на свободно обръщение.
  3. В срок от един до шест месеца митническите власти издават решение дали ще усвоят цялата сума по депозита или ще го възстановят частично или в пълен размер и връщат взетата мостра – решението се съобщава/изпраща до клиента или неговия митнически представител.
  4. В случаите, в които ние сме митническия агент на клиента, съответното решение се изпраща до нас и ние го препращаме на клиента с информация какво следва да направи, за да си възстанови платения депозит.
  5. За възстановяване на депозита се подава молба от клиента до началника на съответното митническото бюро по внос.

Примерен текст:

„Молба до началника на митническо бюро …………

Моля да ни бъде възстановен депозит по митническа декларация с МРН……… и търговска фактура номер…..

Молим сумата да бъде възстановена по сметка на фирма …………………., както следва: …………“

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Запитване

suglasie

Анкета

Уважаеми клиенти,

Оценете услугите ни тук!

Виж повече