Защо трябва да застраховаме стоките върху тяхната стойност при морски транспорт?

Или още какво представлява Общата авария

Търговците, които превозват товарите си по шосе, обичайно разчитат на застраховката „Отговорност на превозвача“, която да покрие евентуални щети върху стоките по време на транспортирането им.

Дали обаче е така и при морски транспорт?

Трябва да отбележим, че за разлика от сухопътния транспорт, при морския транспорт, обезщетението при щети или погиване на товара по застраховката „Отговорност на превозвача“ е до 2 СПТ (специални права на тираж), вместо 8,33 СПТ при сухопътния транспорт.

А за тези, които си мислят, че едва ли може да се случи нещо точно на техния товар, пък и той не е толкова скъп, че да го застраховат, ще разкажем за общата авария в международното морско право.

В древни времена се е смятало, че превозът на стоки по море е много рискова операция. Затова собственикът на товара, заедно със собственика на кораба солидарно поемали риска на това приключение. Той е и за двете страни – да загубят товара, кораба, дори и екипажа. Така възникват и основите, върху които е написан законът за общата авария.

Законът за общата авария е принцип на морското право, според който всички заинтересовани страни в морско начинание пропорционално споделят всички загуби, произтичащи от доброволно пожертване на част от кораба или товара, за да се спаси целият кораб в случай на авария. Например, ако екипажът изхвърли някакъв товар зад борда, за да облекчи кораба по време на буря, загубата ще бъде споделена пропорционално, както от корабособственика, така и от собствениците на товари в този кораб.*

В условията на различни опасности, пред които са изправени членовете на екипажа – бури, пожар на борда, морски течения, плитчини,  може да имат малко време, за да определят точно кой товар да изхвърлят. По този начин, за да се избегнат спорове, които биха могли да загубят ценно време, възниква справедливата практика, според която всички търговци, чийто товар пристигне невредим, да поемат дял от общото обезщетение на търговеца или търговците, чиито стоки са били хвърлени зад борда, за да се предотврати непосредствена опасност.

Частта от обезщетението се изчислява въз основа на процентното съотношение на стойността на погиналите товари и спасителните операции, към общата стойност на товарите на кораба и самия кораб.

Установяването на общата авария, на разходите и пожертвованията по нея и разпределението на вноските между кораба, товара и навлото се извършва от специални експерти – диспашори, съставящи особено заключение – сметка, наречена диспаш. Процесът на разпределението на общата авария започва с отправяне на искане от заинтересованите от това лица /корабособственик, товарособственик или застраховател/ до Бюрото на диспашорите за извършване на такова разпределение. Диспашорът разглежда искането, решава въпросът за това имало ли обща авария или не и съставя мотивирано постановление.***

Така че дори и да се окаже, че вашата стока е пощадена и е останала невредима при обявена Обща авария, със сигурност ще се окажете длъжник. А представете си, че целият кораб претърпи корабокрушение. Не само, че ще си загубите товара си, но по всяка вероятност ще станете длъжник на корабната компания. Ако обаче сте застраховали вашия товар в морското начинание, то застрахователят ще покрие тези разходи.

През последните години стана широко известна обявената Обща авария от Евъргрийн, чийто кораб заседна в Суецкия канал на 23 март 2021 и спря трафика през него за цели 6 дни.*

Общата авария води началото си от древното морско право. Принципът остава в международното право и до днес.

През 2004 година на заседание във Ванкувър Международният морски комитет (Le Comite Maritime International) приема последните изменения на  THE YORK-ANTWERP RULES 2004, които регулират института на общата авария при морски транспорт в днешно време. **

За 20-годишния ни опит сме преминали през различни ситуации и поради тази причина  винаги препоръчваме  да се прави застраховка върху стойността на товарите.

* General average – Wikipedia – превод от автора на статията

** York Antwerp Rules (YAR) – Comite Maritime International – CMI

***64. Обща авария. Понятие.Х-ка. Отграничаване от частната авария. Случаи и ред за разпределяне на щети, разходи и пожертвувания по обща авария. Правно значение на диспаша. | Лекции по Право (bg-pravo.com)

 

Анкета

Уважаеми клиенти,

Оценете услугите ни тук!

Виж повече