БългарскиRom?nFran?aisEnglishT?rk?e
?irket
Misyon ve De?erler
Tarih?e
Uluslararas? Ba?lant?lar?m?z
Hizmetler ve ??z?mler
Haber
Ekibimiz
Yararl? Bilgiler

Y?kleme Talimat?Fiyat Talebi?leti?im
Misyon ve De?erler
Act Logistics, uluslararas? kara, hava ve deniz yolu nakliyecisi ve lojistik ve da??t?m hizmetlerinin sa?lay?c?s?d?r. Avrupa ve Türkiye'nin her yerinde haftal?k parsiyel teslimatlar?nda uzman olan Act Logistics uzun vadeli mü?teri ili?kileri ve hizmetlerine odaklanm??t?r.
 
Esneklik, Dinamizm ve Yenilikler
Mü?teri odakl?, profesyonel ve tecrübeli tak?m?m?z ki?iye özel nakliye programlar?n? mü?terilerin ihtiyaçlar? ve istekleri do?rultusunda haz?rlayacak.
 
Mü?terilerimiz tekstil, g?da, ilaç, kozmetik, otomotiv vb gibi farkl? sektörlerden olu?maktad?r.  
 
Sitemizi ziyaret etti?iniz için te?ekkür ederiz. Sizinle çal??abilmeyi diliyoruz.