БългарскиRom?nFran?aisEnglishT?rk?e
?irket
Misyon ve De?erler
Tarih?e
Uluslararas? Ba?lant?lar?m?z
Hizmetler ve ??z?mler
Haber
Ekibimiz
Yararl? Bilgiler

Y?kleme Talimat?Fiyat Talebi?leti?im
Tarih?e
2002 Avrupal? mü?terilerin lojistik hizmet ihtiyaçlar?na cevap verebilmek için Act Logistics Sofia ofisini kurdu.
Stratejik ve co?rafi konumu, Bulgaristan’? Avrupa ile  Orta ve Uzak Do?u aras?nda önemli bir lojistik üs  olarak konumland?rd?. Fransa,  ?spanya  ve Türkiye çal??t???m?z ilk hatlar?m?zd?.
 
2004  Rousse Ofisi  ,Türkiye- Bulgaristan hatt?nda do?ru partneri bulmak isteyen mü?terilerimizin isteklerini kar??lamak  amac? ile   kuruldu.
 
2005  Bucharest ofisi yeni mü?terilerilerimizin isteklerini kar??lamak ve faaliyet alan?m?z? Romanya pazar?nda büyütmek amac? ile kuruldu.
 
2007   Plovdiv ofisimiz  bu bölgedeki  önemli endüstriyel yat?r?mlar?n   sonucunda kuruldu  
2008   Sofia da depolama alanlar?m?z? geni?lettik ve servislerimizi çe?itlendirdik . 
 
2009,  ?ubat  -  ?irketin en yeni ofisi  Varna'da ki temsilcili?imiz ,ekonomik krize ra?men çok iyi ba?ar?lar elde etti. 
 
Dü?ük hacimli yüklerin  uluslararas? da??t?m a??nda yer alarak, Rousse' da depolama alanlar?m?z? geni?lettik. Mü?terilerimize daha iyi hizmet verebilmek için ofisimizi depomuzun oldu?u yere ta??d?k.